fbpx

Warunki uczestnictwa

1. ZAWARCIE UMOWY

 Zawarcie umowy na udziału w obozie organizowanym przez SWIMMING CHALLENGE SŁAWOMIR KUCZKO następuje elektronicznie poprzez: 

1. Zapoznaniu się uczestnika z ofertą umieszczoną na stronie internetowej swimmingchallenge.pl zakładka obozy. 
2. Wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej.
3. Potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora

2. REZERWCJA MIEJSCA

1. Rezerwacja miejsca dokonywana jest poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

2. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie 4 „PŁATNOŚĆI” w ciągu 5 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora.

3. DOKUMENTY OBOZOWE

 1. Przy przekazaniu dziecka organizatorowi odbierane są wydrukowane i podpisane przez uprawnione osoby następujące dokumenty:
  – karta kwalifikacyjna uczestnika obozu
  – regulamin obozu
 2. Organizator może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 3. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej.

4. PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest zaksięgowanie na naszym koncie bankowym zadatku w wysokości 500,00 PLN.
 2. Istnieje możliwość płatności w ratach, szczegóły oraz harmonogram płatności podany jest na stronie internetowej.   
 3. Rezerwacje bez zadatku będą usuwane. Pozostałą część kwoty należy wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem obozu.
 4. Dane do płatności zostaną przysłane w mailu wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca.

5. REZYGNACJA Z OBOZU

 W przypadku rezygnacji udziału w obozie niezależnie od przyczyny uczestnikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota, po potrąceniu dotychczas poniesionych kosztów organizacji obozu. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oszacowaliśmy te koszty na następującym poziomie:

 1. powyżej 50 dni od daty rozpoczęcia obozu potrąca się 25% ceny obozu,
 2. 49 – 31 dni od daty rozpoczęcia obozu potrąca się 50% ceny obozu,
 3. 30 – 15 dni od daty rozpoczęcia obozu potrąca się 75% ceny obozu,
 4. poniżej 15 dni od daty rozpoczęcia obozu potrąca się 100% ceny obozu.

6. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator obozu zapewnia wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).

7. TRANSPORT

 1. Organizator obozu zapewnia transport uczestników do miejsca obozu.
 2. W przypadku obozu, w którym nie jest organizowany transport Uczestnik zobowiązany jest do własnego dojazdu na miejsce obozu.
 3. W przypadku własnego dojazdu na miejsce obozu organizator nie zwraca kosztów transportu.

8. ODWOŁANIE OBOZU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli tych działań nie można było przewidzieć tj. siła wyższa) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych.
 2. W przypadku odwołania obozu Uczestnik ma prawo według własnego wyboru do:
  – natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych opłat,
  – uczestnictwa w obozie zastępczym o tym samym standardzie,
  – uczestnictwa w obozie zastępczym o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią opłatą lub zwrotem różnicy w cenie.